วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.6
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ทำแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละชั้น
การจัดการเรียนการสอนของชั้นป.5
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่ตน
 ได้รับผิดชอบ เป็นอย่างดี
-นักเรียนสามารถจัดแถวได้ด้วยตนเอง
  ของแต่ละชั้น
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือเรียน
-ทำแบบฝึกได้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนของป.3
-มีการโต้ตอบในระหว่างครูสอน
วันอังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
  ประจำเวร
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
  ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-คุมแถวนักเรียนก่อนกลับบ้านหน้าเสาธง
  ประจำเวรที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
  ส่วนใหญ่นักเรียนทำได้ในระดับกลาง
-นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำแบบฝึกหัดถูกต้อง
วันพุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
  ประจำเวร
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
  ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-คุมแถวนักเรียนก่อนกลับบ้านหน้า
  เสาธง ประจำเวรที่ได้รับผิดชอบ
 ผลการปฏิบัติงาน
-ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
   ส่วนใหญ่นักเรียนทำได้ในระดับกลาง
-นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำแบบฝึกหัดถูกต้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
  ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-เข้ามีส่วนร่วมพบปะพ่อแม่ของ
 นักเรียนกับครูพี่เลี้ยง
-ทำใบงานของนักเรียนชั้นม.3
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบหน้าที่
  ที่ได้รับเป็นอย่างดี
-ในขณะที่ครูสอนนักเรียนมีการจดบันทึก
  ความรู้เพิ่มเติมและตั้งใจเรียน
-ทำแบบฝึกหัดถูกต้องและส่งตรงเวลา
วันศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-ตรวจงานของนักเรียนชั้นป.4
-เข้าสอนวิชาคณิตศาสตร์ของ
  ชั้นป.3 แทนครูผู้สอน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน
ได้เป็นอย่างดี
-ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนทำแบบฝึกหัด
 ได้ถูกต้องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น