วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3-4สรุปการปฏิบัติงานทุก  2   สัปดาห์
สัปดาห์ที่  3 - 4  ระหว่างวันที่   12 - 23  เดือน พฤศจิกายน .. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในเรื่องของการทำงานกลุ่มระหว่างนักศึกษากับคณะครู ในการวางแผน
การทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบได้เรียนรู้พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
มากขึ้น และได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญที่ต้องจัดบอร์ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
2.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับการทำงานที่ยังไม่เป็นระบบไม่วางแผนล่วงหน้า ซึ่งทำให้บางครั้ง
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จึงต้องมีการวางแผนปรึกษาและให้ความสนใจ
ให้มากกว่านี้
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดเป้าหมายการวางแผนให้เป็นระบบ

สัปดาห์ที่ 1-2


สรุปการปฏิบัติงานทุก  2   สัปดาห์
สัปดาห์ที่  1 - 2  ระหว่างวันที่  1 - 9  เดือน พฤศจิกายน .. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้   
เกี่ยวกับการติวข้อสอบหรือให้นักเรียนทำข้อสอบ nt  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
อาทิตย์ละครั้ง ได้เรียนรู้การวางตัวการเป็นอยู่ มีการเตรียมพร้อมมากขึ้นเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอน มีการเตรียมการสอนอย่างล่วนหน้า ในด้านงาน
ธุรการในชั้นเรียน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าจะต้อง
มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมากขึ้น
2.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การคุมชั้นเรียนบางชั้นไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการส่งงาน แบบฝึกหัดที่ให้ทำ บางคนไม่ส่งทำให้ต้องมีการทวน
อยู่ประจำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บ
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ควรหาข้อสอบที่หลากหลายให้กับผู้เรียนได้ทำ และมีการเฉลยข้อสอบ
ด้วยการอธิบายรายละเอียดในข้อที่ถูกของแต่ละข้อ  รวมถึงหาเทคนิค
การสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน