วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3-4สรุปการปฏิบัติงานทุก  2   สัปดาห์
สัปดาห์ที่  3 - 4  ระหว่างวันที่   12 - 23  เดือน พฤศจิกายน .. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในเรื่องของการทำงานกลุ่มระหว่างนักศึกษากับคณะครู ในการวางแผน
การทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบได้เรียนรู้พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
มากขึ้น และได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญที่ต้องจัดบอร์ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
2.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับการทำงานที่ยังไม่เป็นระบบไม่วางแผนล่วงหน้า ซึ่งทำให้บางครั้ง
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จึงต้องมีการวางแผนปรึกษาและให้ความสนใจ
ให้มากกว่านี้
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดเป้าหมายการวางแผนให้เป็นระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น