วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9

วันจันทร์ ที่ เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
มีการจดบันทึกความรู้ลงในสมุด

วันอังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียน
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
มีการจดบันทึกความรู้ลงในสมุด

วันพุธ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียน
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกรุ๊ปเลือดและเรื่องไดโนเสาร์
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
-นักเรียนให้ความร่วมมือกับการเข้าร่วม
 กิจกรรมได้เป็นอย่างดี

วันศุกร์ ที่ 13  เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-บันทึกหลังการสอนในแผน
  การจัดการเรียนรู้
-ตรวจใบงานนักเรียน
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่8

วันจันทร์ ที่ เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน (ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ตรวจงานนักเรียน
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน (ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-มีความตั้งใจเรียนหนังสือ
วันอังคาร ที่ เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-มีความตั้งใจเรียนหนังสือ
 และมีการจดบันทึกความรู้
 ลงในสมุดได้เป็นอย่างดี
วันพุธ ที่ เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมนักเรียนชั้นอนุบาลแทนครูผู้สอน
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
วันพฤหัสบดี ที่ เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมนักเรียนชั้นอนุบาลแทนครูผู้สอน
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
วันศุกร์ ที่ เดือน กรกฏาคม  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเช้า)
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ตรวจใบงานนักเรียน
-สำรวจพืชพรรณบริเวณภายในโรงเรียน
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียน(ตอนเย็น)
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
 ได้เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย


สัปดาห์ที่7

เดินขบวนพาเรด
วันจันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
  หน้าอาคาร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ตรวจงานนักเรียน
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
ขบวนพาเรดร.ร ทุ่งชน
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานตรงเวลา
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
  มีความขยันทำแบบฝึกหัด
-นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่
  ของตนเป็นอย่างดี
วันอังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
  หน้าอาคาร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ตรวจงานนักเรียน
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมซ้อมกองเชียร์กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 ของตนได้เป็นอย่างดี
วันพุธ ที่ 27 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
  หน้าอาคาร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน
 ตามเวรประจำวันที่ได้รับมอบหมาย
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-มีความตั้งใจเรียนหนังสือ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-ได้มีส่วนร่วมกีฬาของนักเรียนในการไป
 แข่งขันที่โรงเรียนสองแพรก
-คุมนักกีฬาที่จะส่งตัวแข่งขัน
-ได้มีส่วนร่วมคุมนักเรียนกับคณะครู
  เดินขบวนพาเรดของนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความร่วมมือในการเดินพาเรด
 ได้เป็นอย่างดี
วันศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการร้องเพลงกองเชียร์ของนักเรียน
ภายในเต้นท์
-คุมนักกีฬา
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความพร้อมในการแข่งวิ่งกับโรงเรียน
ต่างๆที่ได้ลงแข่ง

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 6

ซ้อมวิ่ง

วันจันทร์ ที่ 18   เดือน มิถุนายน 2555
  กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาด
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอน
 ที่ได้รับผิดชอบ
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
  ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซ้อมเเข่งวิ่ง
 ในการเข้าแถว
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
  มีความกระตือรือร้นในการกิจกรรม
  การทดลองสามารถทำตามขั้นตอนได้
วันอังคาร ที่ 19   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง
  และมีความถูกต้อง
วันพุธ ที่ 20   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ช่วยครูทำสมุดแจกกับเด็กนักเรียน
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและส่ง
  แบบฝึกหัดตรงเวลาที่กำหนด
วันพฤหัสบดี ที่ 21   เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
  รอบๆอาคารเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ
  กับคณะครูและนักเรียน โดยมีพระอาจารย์เป็นวิทยากรมาบรรยาย
  เรื่องราวต่างๆให้ความรู้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-คณะครูแลละนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิกรรมได้เป็นอย่างดี
วันศุกร์  ที่ 22   เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-ลา 1 วัน
หมายเหตุ
-ทำธุระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสัปดาห์ที่ 5

พิธีไหว้ครู
วันจันทร์ ที่ 11  เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมการแปรงฟันของนักเรียน (ตอนเที่ยง)
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชน
ผลการปฎิบัติงาน
-เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  สามารถจัดแถวได้ด้วยตนเอง
-นักเรียนบางคนไม่พาหนังสือมาเรียน
   แต่ก็ให้ทำในสมุด
-นักเรียนของชั้นป.3ชอบคุย เล่นในขณะ
  ที่สอนอยู่  แต่นักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดที่ครูสั่ง
  ได้เป็นอย่างดีและสามารถทำได้ด้วยตนเอง
วันอังคาร ที่ 12   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียน
-ฝึกซ้อมนักกีฬาของนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-ห้องเรียนมีความสะอาด
-จัดแถวได้ด้วยตนเองมีความเป็นระเบียบ
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
  และส่งงานตรงเวลา
วันพุธ  ที่ 13   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-ตรวจการทำความสะอาดของนักเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่รับผิดชอบ
-ฝึกซ้อมนักกีฬาของนักเรียนรุ่นไม่เกิน12 ปี
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนส่วนใหญ่ทำใบงานถูกต้อง
วันพฤหัสบดี  ที่ 14   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-ได้มีส่วนร่วมในการจัดวันไหว้ครู
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนสามารถจัดแถวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือ
 ในการจัดวันไหว้ครูได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจซ้อมวิ่งได้เป็นอย่างดี
 และเต็มที่กับการซ้อม
วันศุกร์ ที่ 15   เดือน มิถุนายน 2555
 กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-คุมการทำความสะอาดภายในห้องเรียน
  ของนักเรียนชั้นป.6
-ทำใบงานของนักเรียน
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
  ผลการปฎิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-มีความสะอาดและเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจในการซ้อมวิ่ง
สัปดาห์ที่ 4


วันจันทร์ ที่ 4  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-วันวิสาขบูชา  (โรงเรียนปิดการเรียนการสอน )
วันอังคาร ที่  5 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง
-มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
วันพุธ ที่  6 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.3
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่ตน
 ได้รับผิดชอบ เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ
-ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง
  เข้าใจในเนื้อหา
วันพฤหัสบดี ที่  7 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ
-ทำแบบฝึกหัดถูกต้อง
  ส่งตรงเวลา
วันศุกร์ ที่  8  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ตรวจใบงานและให้คะแนนกับนักเรียน
-บันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้
-ทำแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-มีความสะอาดเรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 3


วันจันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-ค้นหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมในการจัด
  การเรียนการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด
 ได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมี
   ความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
  ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าห้องเรียน (ตอนเช้า )
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
 รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนสามารถจัดแถวได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมีความสามัคคีใน
  การทำงานกลุ่มในการทำการทดลอง
วันพุธ ที่ 30  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 ประจำเวร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-คุมแถวนักเรียนก่อนกลับบ้านหน้าเสาธง
  ประจำเวรที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนให้ความเคารพกับครูเป็นอย่างดี
  และเข้าแถวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียน ทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง
  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนดทุกคน
วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ทำแผนการจัดการเรียนการสอน
-พิมพ์รายชื่อของนักเรียนแต่ละชั้น
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ
-ส่งงานตรงเวลา
-นักเรียนได้จดความรู้เพิ่มเติม
 ลงในสมุด
วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ทำใบงานหรือใบกิจกรรม
  ของนักเรียน ชั้นป.4
ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว