วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3


วันจันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-ค้นหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมในการจัด
  การเรียนการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด
 ได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมี
   ความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
  ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าห้องเรียน (ตอนเช้า )
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
 รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนสามารถจัดแถวได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมีความสามัคคีใน
  การทำงานกลุ่มในการทำการทดลอง
วันพุธ ที่ 30  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 ประจำเวร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-คุมแถวนักเรียนก่อนกลับบ้านหน้าเสาธง
  ประจำเวรที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนให้ความเคารพกับครูเป็นอย่างดี
  และเข้าแถวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียน ทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง
  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนดทุกคน
วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ทำแผนการจัดการเรียนการสอน
-พิมพ์รายชื่อของนักเรียนแต่ละชั้น
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ
-ส่งงานตรงเวลา
-นักเรียนได้จดความรู้เพิ่มเติม
 ลงในสมุด
วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ทำใบงานหรือใบกิจกรรม
  ของนักเรียน ชั้นป.4
ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น