วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4


วันจันทร์ ที่ 4  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-วันวิสาขบูชา  (โรงเรียนปิดการเรียนการสอน )
วันอังคาร ที่  5 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง
-มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
วันพุธ ที่  6 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.3
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่ตน
 ได้รับผิดชอบ เป็นอย่างดี
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ
-ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง
  เข้าใจในเนื้อหา
วันพฤหัสบดี ที่  7 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ
-ทำแบบฝึกหัดถูกต้อง
  ส่งตรงเวลา
วันศุกร์ ที่  8  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ตรวจใบงานและให้คะแนนกับนักเรียน
-บันทึกหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้
-ทำแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการเข้าแถว
-มีความสะอาดเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น