วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 1


วันจันทร์ ที่14  เดือน พฤษภาคม 2555
 กิจกรรม
- รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- นักศึกษารายงานตัว มีการปฐมนิเทศ
   ร่วมกันกับผู้อำนวยการและคณะครูพี้เลี้ยง
- ได้ช่วยทำความสะอาดห้องพักครู
 ผลการปฏิบัติงาน
- ครูเเละนักเรียนทุกคนให้ความ
  ร่วมมือเป็นอย่างดี
-ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะครู
 ให้การต้อนรับกับนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี
-ครูพี่เลี้ยงได้ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
  การสอนได้เป็นอย่างดี
-ได้เเจกตารางสอนและเเจก
  หนังสือของเเต่ละชั้นได้เป็นอย่างดี
วันอังคาร ที่ 15  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
- ครูพี่เลี้ยงได้แบ่งตารางสอนของแต่ละชั้น
  ที่ต้องสอน
-ครูพี่เลี้ยงได้พูดคุยและชี้แนะงานที่ต้องทำ
  คือ งานด้านธุรการของนักเรียน
-ครูพี่เลี้ยงชี้แนะของการทำแผนการจัด
  การเรียนรู้
 ผลการปฏิบัติงาน
-ครูพี่เลี้ยงได้ให้ความรู้ในงานด้านธุรการ
   ขอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี
วันพุธ ที่ 16  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-ได้ควบคุมการทำความสะอาด
  ของนักเรียนชั้นป.6
-ได้มีส่วนร่วมจัดแถวนักเรียน
  หน้าเสาธงกับคณะครู
-ได้เข้าไปพบปะกับนักเรียนใน
  ชั่วโมงที่ได้รับสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  ในการทำความสะอาด
-นักเรียนสามารถจัดเเถวด้วยตังเอง
  ได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนเชื่อฟัง
วันพฤหัสบดี ที่ 17  เดือน พฤษภาคม 2555
 กิจกรรม
-ได้ควบคุมการทำความสะอาด
  ดูความเรียบร้อยภายในห้องเรียน
- เข้าสอนชั่วโมงแรกของนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพบปะ
   แนะนำชื่อได้พูดคุยกับนักเรียน
การเข้าเเถวหน้าเสาธง(ตอนเช้า)
   มีการเกริ่นบทเรียนกับนักเรียน
   ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบเวรที่ได้
  รับมอบหมายเป็นอย่างดี
-ได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลรายชื่อ
  ของนักเรียนเเต่ละชั้นจากเเบบบันทึก
  วันศุกร์ ที่ 18  เดือน พฤษภาคม 2555
 กิจกรรม
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-ควบคุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
  กับคณะครู
-ทำแผนการจัดการเรียนรู้
  ของแต่ละชั้นศึกษางานธุรการของนักเรียน
  จากครูพี่เลี้ยงของชั้นประถมศึกษา
  ปีที่ 6
-บันทึก/กรอกข้อมูลของตัวเองในแบบ
 บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น