วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 1-2


สรุปการปฏิบัติงานทุก  2   สัปดาห์
สัปดาห์ที่  1 - 2  ระหว่างวันที่  1 - 9  เดือน พฤศจิกายน .. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้   
เกี่ยวกับการติวข้อสอบหรือให้นักเรียนทำข้อสอบ nt  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
อาทิตย์ละครั้ง ได้เรียนรู้การวางตัวการเป็นอยู่ มีการเตรียมพร้อมมากขึ้นเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอน มีการเตรียมการสอนอย่างล่วนหน้า ในด้านงาน
ธุรการในชั้นเรียน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าจะต้อง
มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมากขึ้น
2.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การคุมชั้นเรียนบางชั้นไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการส่งงาน แบบฝึกหัดที่ให้ทำ บางคนไม่ส่งทำให้ต้องมีการทวน
อยู่ประจำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บ
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ควรหาข้อสอบที่หลากหลายให้กับผู้เรียนได้ทำ และมีการเฉลยข้อสอบ
ด้วยการอธิบายรายละเอียดในข้อที่ถูกของแต่ละข้อ  รวมถึงหาเทคนิค
การสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น