วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3-4สรุปการปฏิบัติงานทุก  2   สัปดาห์
สัปดาห์ที่  3 - 4  ระหว่างวันที่   12 - 23  เดือน พฤศจิกายน .. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในเรื่องของการทำงานกลุ่มระหว่างนักศึกษากับคณะครู ในการวางแผน
การทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบได้เรียนรู้พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
มากขึ้น และได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญที่ต้องจัดบอร์ดและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
2.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับการทำงานที่ยังไม่เป็นระบบไม่วางแผนล่วงหน้า ซึ่งทำให้บางครั้ง
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จึงต้องมีการวางแผนปรึกษาและให้ความสนใจ
ให้มากกว่านี้
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดเป้าหมายการวางแผนให้เป็นระบบ

สัปดาห์ที่ 1-2


สรุปการปฏิบัติงานทุก  2   สัปดาห์
สัปดาห์ที่  1 - 2  ระหว่างวันที่  1 - 9  เดือน พฤศจิกายน .. 2555

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้   
เกี่ยวกับการติวข้อสอบหรือให้นักเรียนทำข้อสอบ nt  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
อาทิตย์ละครั้ง ได้เรียนรู้การวางตัวการเป็นอยู่ มีการเตรียมพร้อมมากขึ้นเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอน มีการเตรียมการสอนอย่างล่วนหน้า ในด้านงาน
ธุรการในชั้นเรียน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าจะต้อง
มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมากขึ้น
2.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การคุมชั้นเรียนบางชั้นไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการส่งงาน แบบฝึกหัดที่ให้ทำ บางคนไม่ส่งทำให้ต้องมีการทวน
อยู่ประจำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บ
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ควรหาข้อสอบที่หลากหลายให้กับผู้เรียนได้ทำ และมีการเฉลยข้อสอบ
ด้วยการอธิบายรายละเอียดในข้อที่ถูกของแต่ละข้อ  รวมถึงหาเทคนิค
การสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน เทอม 2
ตารางภาระงานการสอนที่ได้รับผิดชอบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

วัน

เวลา
08.30. -09.30.
09.30. -10.30.
10.30. –
11.30.
11.30.–
12.30.
12.30.-
13.30.
13.30.-
14.30.
14.30.-
15.30.
จันทร์

วิทยาศาสตร์
(.5)
วิทยาศาสตร์
(.4)
พัก
เที่ยง
วิทยาศาสตร์
(.3)

วิทยาศาสตร์  (เสริม)
(.5)
อังคาร
     
วิทยาศาสตร์
(.5)
วิทยาศาสตร์
(.4)
พุธ
วิทยาศาสตร์
(.3)
วิทยาศาสตร์
(.3)
ติวสอบo-net
(.3)
พฤหัสบดี
วิทยาศาสตร์
(.3)
วิทยาศาสตร์
(.3)
ศุกร์