วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 6

ซ้อมวิ่ง

วันจันทร์ ที่ 18   เดือน มิถุนายน 2555
  กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาด
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอน
 ที่ได้รับผิดชอบ
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
  ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซ้อมเเข่งวิ่ง
 ในการเข้าแถว
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
  มีความกระตือรือร้นในการกิจกรรม
  การทดลองสามารถทำตามขั้นตอนได้
วันอังคาร ที่ 19   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง
  และมีความถูกต้อง
วันพุธ ที่ 20   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ช่วยครูทำสมุดแจกกับเด็กนักเรียน
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและส่ง
  แบบฝึกหัดตรงเวลาที่กำหนด
วันพฤหัสบดี ที่ 21   เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
  รอบๆอาคารเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ
  กับคณะครูและนักเรียน โดยมีพระอาจารย์เป็นวิทยากรมาบรรยาย
  เรื่องราวต่างๆให้ความรู้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-คณะครูแลละนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิกรรมได้เป็นอย่างดี
วันศุกร์  ที่ 22   เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-ลา 1 วัน
หมายเหตุ
-ทำธุระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น