วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5

พิธีไหว้ครู
วันจันทร์ ที่ 11  เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมการแปรงฟันของนักเรียน (ตอนเที่ยง)
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชน
ผลการปฎิบัติงาน
-เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  สามารถจัดแถวได้ด้วยตนเอง
-นักเรียนบางคนไม่พาหนังสือมาเรียน
   แต่ก็ให้ทำในสมุด
-นักเรียนของชั้นป.3ชอบคุย เล่นในขณะ
  ที่สอนอยู่  แต่นักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดที่ครูสั่ง
  ได้เป็นอย่างดีและสามารถทำได้ด้วยตนเอง
วันอังคาร ที่ 12   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียน
-ฝึกซ้อมนักกีฬาของนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-ห้องเรียนมีความสะอาด
-จัดแถวได้ด้วยตนเองมีความเป็นระเบียบ
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
  และส่งงานตรงเวลา
วันพุธ  ที่ 13   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-ตรวจการทำความสะอาดของนักเรียน
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่รับผิดชอบ
-ฝึกซ้อมนักกีฬาของนักเรียนรุ่นไม่เกิน12 ปี
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนส่วนใหญ่ทำใบงานถูกต้อง
วันพฤหัสบดี  ที่ 14   เดือน มิถุนายน 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-ได้มีส่วนร่วมในการจัดวันไหว้ครู
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนสามารถจัดแถวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือ
 ในการจัดวันไหว้ครูได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจซ้อมวิ่งได้เป็นอย่างดี
 และเต็มที่กับการซ้อม
วันศุกร์ ที่ 15   เดือน มิถุนายน 2555
 กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-คุมการทำความสะอาดภายในห้องเรียน
  ของนักเรียนชั้นป.6
-ทำใบงานของนักเรียน
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
  ผลการปฎิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-มีความสะอาดและเรียบร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจในการซ้อมวิ่ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น