วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่7

เดินขบวนพาเรด
วันจันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
  หน้าอาคาร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ตรวจงานนักเรียน
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
ขบวนพาเรดร.ร ทุ่งชน
-ซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนส่วนใหญ่ส่งงานตรงเวลา
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือ
  มีความขยันทำแบบฝึกหัด
-นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่
  ของตนเป็นอย่างดี
วันอังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
  หน้าอาคาร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ตรวจงานนักเรียน
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-คุมซ้อมกองเชียร์กับนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 ของตนได้เป็นอย่างดี
วันพุธ ที่ 27 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมทำความสะอาดของนักเรียน
  หน้าอาคาร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนตามตารางสอนที่ได้รับผิดชอบ
-ส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน
 ตามเวรประจำวันที่ได้รับมอบหมาย
ผลการปฎิบัติงาน
-มีความสะอาดเรียบร้อย
-จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-มีความตั้งใจเรียนหนังสือ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-ได้มีส่วนร่วมกีฬาของนักเรียนในการไป
 แข่งขันที่โรงเรียนสองแพรก
-คุมนักกีฬาที่จะส่งตัวแข่งขัน
-ได้มีส่วนร่วมคุมนักเรียนกับคณะครู
  เดินขบวนพาเรดของนักเรียน
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนมีความร่วมมือในการเดินพาเรด
 ได้เป็นอย่างดี
วันศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมการร้องเพลงกองเชียร์ของนักเรียน
ภายในเต้นท์
-คุมนักกีฬา
ผลการปฎิบัติงาน
-นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความพร้อมในการแข่งวิ่งกับโรงเรียน
ต่างๆที่ได้ลงแข่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น